domingo, 3 de novembro de 2013

101 Strings Orchestra - Songs of the Season - Japan

 1. Koi Nobori
 2. Oshogatsu - Yuki
 3. Mura Matsuri
 4. Orobo Zukiyo
 5. Aka Tombo
 6. Fuyu no Yoru
 7. Fuyu Geshiki
 8. Sato Noaki
 9. Hana
 10. Sakura, Sakura
 11. Momiji (Red Autumn Leaves)
 12. Umi (The Sea)
Songs of the Season

Um comentário:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...